Wij respecteren en beschermen zeer nauwgezet uw privacy. Wij kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden.

Er wordt informatie verzameld in log-files. Beursadvies Op Maat kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Beursadvies Op Maat nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake directe marketing te wijzigen.. Het volstaat ons te dien einde te contacteren via onze contactpagina, of via e-mail: info@beursadviesopmaat.be

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.