Copyright

Alle informatie op de website van Beursadvies Op Maat en in haar producten mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van de Beursadvies Op Maat website betekent dat de bezoeker van de website zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Beursadvies Op Maat en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden op eender welke wijze van de websites en hun inhoud en de producten die Beursadvies Op Maat levert is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Beursadvies Op Maat, Dokter Willem Meersstraat 18, 3730 Hoeselt. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Het opslaan van informatie van de websites van Beursadvies Op Maat of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.
Omwille van de intellectuele aard van de diensten van Beursadvies op Maat, is het dan ook onmogelijk om teruggaven toe te staan, daar bij levering de dienst al is uitgevoerd.

Aansprakelijkheid

Beursadvies Op Maat en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de websites en verwante informatiediensten.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Beursadvies Op Maat en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Beursadvies Op Maat is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin in geen geval verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat de website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Beursadvies Op Maat is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Prijsaanpassingen

Beurs-Advies behoudt steeds het recht om haar prijzen aan te passen.
In het geval van een abonnement met flexibele looptijd wordt het abonnement stilzwijgend en automatisch hernieuwd conform dezelfde looptijd en de aangepaste prijs. De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege op de vervaldag van het gefactureerde abonnement.

Abonnementsduur en verlengingen

Een abonnement duurt steeds zolang de vermeldde tijd bij verkoop. Na afloop van het abonnement wordt de uitnodiging tot verlenging gestuurd. De klant is hierbij niet verplicht om te verlengen. Enkel bij aankoop van een proefabonnement wordt het abonnement maandelijks verlengd aan de op dat moment gangbare abonnementsprijs. De klant kan op elk moment opzeggen, zolang die opzeg gebeurt op minstens twee weken voor de beëindiging van het abonnement. Zo niet zal het abonnement op maandbasis worden verlengd.

Contacteer ons via ons contactformulier